Gizlilik politikası

Kuruluşumuza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok memnun olduğumuzu belirtmek isteriz. Verilerin korunması, ATTEC International GmbH’nin yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. ATTEC International GmbH’nin internet sayfalarının kişisel bilgi gerekmeksizin kullanımı mümkündür; ancak, bir veri sahibinin web sitemiz aracılığıyla özel kurumsal hizmetleri kullanmak istemesi durumunda, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Eğer kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür işlemler için yasal bir dayanak bulunmuyorsa, genellikle veri sahibinden onay alırız.

Bir veri sahibinin isim, adres, e-posta adresi ya da telefon numarası gibi kişisel verilerinin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve ATTEC International GmbH için de uygulanabilecek ülkeye özgü veri korumalarına uygun olacaktır.Bu veri koruma beyanı aracılığıyla kuruluşumuz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında kamuyu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri, bu veri koruma beyannamesi aracılığıyla, sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirilir.

Denetim birimi olarak ATTEC International GmbH, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak amacıyla çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Ancak, İnternet tabanlı veri transferlerinde prensipte güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemeyebilir. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verileri bize telefon gibi alternatif araçlarla aktarmakta özgürdür.

1. Tanımlar

ATTEC International GmbH’nin veri koruma beyanı, Avrupa yasa koyucu tarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin kabulü için kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, kamunun yanı sıra müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Bunu sağlamak için öncelikle kullanılan terminolojiyi açıklamak isteriz.

Bu veri koruma beyanında, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

a) Kişisel Veri

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (veri sahibi) dair herhangi bir bilgi anlamına gelmektedir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği gibi bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir.

b) Veri Sahibi

Veri sahibi, kişisel verileri işlemeden sorumlu denetim birimi tarafından işlenen, tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişidir.

c) İşleme

İşleme; toplama, kaydetme, organizasyon, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanım, iletim yoluyla ifşa, yayma veya başka bir şekilde kullanılabilir hale getirme, hizalama veya kombinasyon, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklama gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem kümesidir.

d) İşlemenin Kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, gelecekte işlenmelerini sınırlamak amacıyla saklanan kişisel verilerin işaretlenmesidir.

e) Profil Oluşturma

Profil oluşturma, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için özellikle gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, konum veya hareketleri ile ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için, kişisel verilerin kullanılmasından oluşan kişisel verilerin herhangi bir şekilde otomatik olarak işlenmesi anlamına gelir.

f) Anonimleştirme

Anonimleştirme, kişisel verilerin, artık ek bilgiler kullanılmadan, bu ek bilgilerin ayrı tutulması ve teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması, kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesi şartıyla, belirli bir veri konusuna atfedilemeyecek şekilde işlenmesidir.

g) Denetim Birimi veya İşlemeden Sorumlu Denetim Birimi

Denetim birimi veya işlemeden sorumlu olan denetim birimi, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya başka bir organdır. Bu tür işlemenin amaçları ve araçları Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlenir, denetim birimi veya denetim biriminin adaylığı için belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından sağlanabilir.

h)  İşlemci

İşlemci, denetim birimi adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel bir kişi, kamu otoritesi, kurum veya başka bir organdır.

i) Alıcı

Alıcı, üçüncü şahıs olsun veya olmasın kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya başka bir organdır. Ancak, Birlik veya Üye Devlet yasalarına uygun olarak belirli bir soruşturma çerçevesinde kişisel verileri alabilen kamu makamları alıcı olarak kabul edilmeyecektir; bu verilerin söz konusu kamu makamları tarafından işlenmesi, işlemenin amaçlarına göre uygulanabilir geçerli veri koruma kurallarına uygun olacaktır.

 j) Üçüncü Kişi

Üçüncü kişi, veri sahibi, denetim birimi, işleyici ve denetimci veya işleyicinin doğrudan yetkisi altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya organdır.

k) Rıza

Veri sahibinin rızası, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mutabakatı, bir beyanla veya açık bir olumlu eylemle, veri sahibinin isteklerinin serbestçe verilmiş, spesifik, bilgilendirilmiş ve açık bir göstergesidir.

2. Denetim Biriminin Adı ve Adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli diğer veri koruma yasaları ve veri korumayla ilgili diğer hükümler için denetim birimi:

ATTEC International GmbH
Peter-Müller-Straße 16
40468 Düsseldorf
Almanya

Tel.: +49 211 176099-60
E-Posta: info@attec-international.de
Web sitesi: www.attec-international.com

3. Veri Koruma Görevlisinin Adı ve Adresi

Denetim biriminin veri koruma görevlisi:

IITR Datenschutz GmbH
Marienplatz 2
80331 München
Almanya

Tel.: +49 89 1891 7360
E-Posta:email@iitr.de 
Web sitesi: https://www.iitr.de

Herhangi bir veri sahibi, veri korumayla ilgili tüm soru ve öneriler için herhangi bir

4.Çerezler

ATTEC International GmbH’nin internet sayfaları çerezleri kullanır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır.

Birçok İnternet sitesi ve sunucusu çerezleri kullanır. Çoğu çerez, çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Çerez kimliği, çerezlerin depolandığı internet sayfalarının ve sunucularının spesifik bir internet tarayıcısına atanabildiği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen internet sitelerinin ve sunucularının, veri sahibinin bireysel tarayıcısını, diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir İnternet tarayıcısı, kendine özgü çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı yoluyla, ATTEC International GmbH, bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler, kullanıcı göz önünde bulundurularak optimize edilebilir. Çerezler, daha önce belirtildiği gibi, web sitemiz kullanıcılarını tanımamıza olanak sağlamaktadır. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan web sitesi kullanıcısı, web sitesine her erişildiğinde erişim verilerini girmek zorunda değildir, çünkü erişim verileri web sitesi tarafından devralınır ve böylece çerez, kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanır. Diğer örnek bir elektronik mağazadaki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Elektronik mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği ürünleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

Veri sahibi, herhangi bir zamanda, kullanılan internet tarayıcısının ilgili ayarı kanalıyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Dahası, halihazırda ayarlanmış çerezler internet tarayıcısı ya da diğer yazılım programlarıyla istenilen zamanda silinebilir. Bu, popüler tüm internet tarayıcılarında mümkündür. Veri sahibi kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarlarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm özellikleri tamamıyla kullanılamayabilir.

5. Genel Veri ve Bilgi Toplama

ATTEC International GmbH’nin web sitesi, bir veri sahibi veya otomatik sistem web sitesini aradığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucu günlük dosyalarında saklanır. Toplananlar (1) kullanılan tarayıcı tipleri ve versiyonları, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (referansçı web sitesi diye adlandırılan), (4) alt web siteleri, (5) internet sitesine erişilen tarih ve zaman, (6) internet iletişim kuralı adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda kullanılabilecek diğer benzer veri ve bilgiler olabilir.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, ATTEC International GmbH veri sahibi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Daha ziyade, bu bilgi (1) web sitemizin içeriğinin daha doğru iletilmesi (2) web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek, (3) bilgi teknoloji sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine cezai kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir.

Bu nedenle, ATTEC International GmbH, anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri kuruluşumuzun veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak ve işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla istatistiksel olarak analiz eder.

Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak depolanır.

6. Web Sitesi Aracılığıyla İletişim İmkanı

ATTEC International GmbH’nin web sitesi, işletmemizle hızlı bir elektronik iletişim kurmanın yanı sıra bizimle doğrudan iletişime olanak tanıyan bilgiler içerir; bu, ayrıca elektronik postanın (e-posta adresi) genel bir adresini de içerir. Eğer bir veri sahibi denetim birimiyle e-posta ya da iletişim formu aracılığıyla iletişime geçerse, veri sahibinden aktarılan kişisel veriler otomatik olarak depolanır. Veri sahibi tarafından veri denetim birimine gönüllü olarak aktarılan bu tip kişisel veriler, işleme veya veri sahibiyle iletişime geçme amaçlarıyla depolanır. Bu kişisel verilerin üçüncü kişilere transferi söz konusu değildir.

7. Kişisel Verilerin Rutin Olarak Silinmesi ve Bloke Edilmesi

Veri denetim birimi, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli süre boyunca veya bunun, Avrupa yasa koyucu veya diğer yasa koyucular tarafından veya denetim biriminin tabi olduğu diğer yasa veya yönetmeliklerde izin verildiği ölçüde depolayacaktır.

Saklama amacı geçerli değilse veya Avrupa yasa koyucu veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal gerekliliklere uygun olarak rutin olarak engellenir veya silinir.

8.Veri Sahibinin Hakları

a) Onay Hakkı

Her veri sahibi, denetim biriminden kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair Avrupa yasa koyucu tarafından verilen yetkiye dayanarak teyit alma hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu onay hakkından yararlanmak isterse, herhangi bir zamanda denetim biriminin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

b) Erişim Hakkı

Her veri sahibi, denetim biriminden, Avrupa yasa koyucu tarafından verilen yetkiye dayanarak, depolanan kişisel verileri hakkında herhangi bir zamanda ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri, veri sahibinin aşağıdaki bilgilere erişimini garanti altına alır:

 • işlemenin amacı;
 • ilgili kişisel veri kategorileri;
 • kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar;
 • mümkün olduğu durumlarda, kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün olmadığı durumlarda bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler;
 • denetim biriminden, kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya veri sahibiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür işlemeye itiraz etme hakkının varlığı;
 • bir denetim makamına şikayette bulunma hakkının varlığı;
 • veri sahibinden kişisel veri toplanmadığı durumlarda kaynaklarına dair herhangi bir mevcut bilgi;
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği 22(1) ve (4) maddelerinde atıfta bulunulan profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu tür durumlarda, ilgili mantık hakkında anlamlı bilgiler dahil, veri sahibi için bu tür işlemenin önemi ve öngörülen sonuçları;
 • ayrıca veri sahibi, kişisel verilerinin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bilgi alma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, veri sahibi, aktarıma dair uygun güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir.
 • bir veri sahibi bu erişim hakkından yararlanmak isterse, herhangi bir zamanda denetim biriminin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

    c) Düzeltme Hakkı

Her veri sahibi, denetim biriminden, Avrupa yasa koyucu tarafından verilen yetkiye dayanarak, kendisiyle alakalı yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini, gecikme olmaksızın elde etme hakkına sahiptir. Veri sahibinin, işlemenin amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyan sağlama aracılığıyla da dahil olmak üzere tamamlanmamış kişisel verileri tamamlattırma hakkı vardır.

Bir veri sahibi düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda denetim biriminin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

d) Silme Hakkı (Unutulma Hakkı)

Her veri sahibi, Avrupalı yasa koyucu tarafından korunan hakla, denetim biriminden kendisini ilgilendiren kişisel verilerin gecikme olmaksızın silinmesini elde etme hakkına sahiptir ve denetim birimi, kişisel verileri gecikme olmaksızın işlem gerekli olmadığı sürece aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olduğu durumlarda silme zorunluluğundadır:

 • Kişisel veriler, toplandıkları veya başka şekilde işlendikleri amaçlarla bağlantılı olarak artık gerekli değildir.
 • Veri sahibi, işlemenin dayandığı 6(1) maddesinin (a) bendine veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 9(2) maddesinin (a) bendine göre ve başka bir yasal dayanağı bulunmadığında rızayı geri çeker.
 • Veri sahibi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 21(1) maddesi uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için geçersiz kılan meşru gerekçeler yoktur, veya veri sahibi Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 21(2) maddesi uyarınca itiraz eder.
 • Kişisel veri illegal biçimde işlenmiştir.
 • Kişisel veriler, denetim biriminin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasasındaki yasal bir yükümlülüğe uymak için silinmelidir.
 • Kişisel veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 8(1) maddesinde atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetlerinin teklifi hususunda toplanmıştır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi, ATTEC International GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini talep etmek isterse, herhangi bir zamanda denetim biriminin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. ATTEC International çalışanı, slime talebinin hemen gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Denetim biriminin kişisel verileri kamuya açıkladığı ve 17(1) maddesine uygun olarak kişisel verileri silmekle yükümlü olduğu durumlarda, denetim birimi, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, kişisel verileri işleyen diğer denetim birimlerine, veri sahibinin bu kişisel verilere olan bağlantılarının veya bu kişisel verilerin kopyalarının veya replikasyonlarının, işleme gerekli olmadığı sürece bu tür denetim birimleri tarafından silinmesini talep ettiğini bildirir. ATTEC International GmbH’nin bir çalışanı, münferit durumlarda gerekli önlemleri alacaktır.

 e) İşlemenin Kısıtlanması Hakkı

Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucu tarafından verilen yetkiye dayanarak, denetim biriminden aşağıdaki durumlardan biri geçerli olduğunda işlemenin kısıtlanmasını talep edebilir:

 • Kişisel verilerin doğruluğuna, veri sahibi tarafından, denetim biriminin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasına imkan tanıyan bir süre için itiraz edilir.
 • İşleme kanuna aykırıdır ve veri sahibi kişisel verilerin silinmesine karşı çıkmakta ve bunun yerine kullanımlarının kısıtlanmasını talep etmektedir.
 • Denetim biriminin artık kişisel verilere işleme amacıyla ihtiyacı kalmamıştır, ancak yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması adına veri sahibi için gereklidirler.
 • Veri sahibi, denetim biriminin meşru gerekçelerinin veri sahibinin meşru gerekçelerini geçersiz kılıp kılmadığının doğrulanmasını bekleyen Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 21(1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz etmiştir.

Eğer bahsi geçen durumlardan biri karşılanırsa ve veri sahibi kişisel verilerin işlenmesi işleminin kısıtlanmasını talep ederse, denetim biriminin herhangi bir çalışanıyla herhangi bir zamanda iletişime geçebilir. ATTEC International GmbH çalışanı, işlemenin kısıtlanması sürecini ayarlayacaktır.

 f) Veri Taşınabilirliği Hakkı

Aşağıdaki hallerde, veri sahibinin kendisi ile ilgili olarak bir denetim birimine sağlamış olduğu kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta alma hakkı bulunur ve kişisel verilerin sağlandığı denetim biriminin herhangi bir engellemesi olmaksızın bu verileri başka bir denetim birimine iletme hakkı bulunur:

işleme faaliyetinin 6(1) maddesinin (a) bendi veya 9(2) maddesinin (a) bendi uyarınca bir rızaya veya 6(1) maddesinin (b) bendi uyarınca bir sözleşmeye dayanması ve

işleme faaliyetinin otomatik yollarla gerçekleştirilmesi.

 1. paragraf uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibinin, teknik açıdan uygulanabilir olması halinde, kişisel verilerin doğrudan bir denetim biriminden diğerine ilettirme hakkı bulunur.

Bu maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan hakkın kullanımı ile 17. maddeye halel gelmez. Söz konusu hak kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi veya denetim birimine verilen resmi bir yetkinin uygulanması için gereken işleme faaliyetlerine uygulanmaz.

 1. paragrafta atıfta bulunulan hak başkalarının hakları ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkilemez.

Veri sahibi veri taşınabilirliği hakkını iddia etmek için ATTEC International GmbH’nin herhangi bir çalışanıyla herhangi bir zamanda iletişime geçebilir.

g) İtiraz Etme Hakkı

Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucu tarafından verilen yetkiye dayanarak, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6(1) maddesinin (e) veya (f) bendine dayanan, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

Itiraz etme durumunda, ATTEC International GmbH kişisel verileri veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı yasal gerekçeler gösteremediğimiz sürece daha fazla işlemeyecektir.

ATTEC International GmbH kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işliyorsa, veri sahibi her zaman bu tür bir pazarlama için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu, bu tür doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için geçerlidir. Veri sahibi ATTEC International GmbH’nin doğrudan pazarlama amacıyla işlemesine itiraz ederse, ATTEC International GmbH kişisel verileri bu amaçlarla daha fazla kullanmayacaktır.

Ek olarak, veri sahibi, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, kendisiyle ilgili kişisel verilerin ATTEC International GmbH tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya istatistiksel amaçlarla işlenmesine, kamu yararı nedenleriyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için işleme gerekli olmadığı sürece, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 89. Madde uyarınca itiraz etme hakkına sahiptir.

Veri sahibi itiraz etme hakkını kullanmak için ATTEC International GmbH’nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Ek olarak, veri konusu bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58 / EC sayılı direktife bakılmaksızın, teknik şartnameleri kullanarak otomatik yollarla itiraz etme hakkını kullanmada özgürdür.

 h) Profil Oluşturma Dahil Otomatik Bireysel Karar Verme

Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucu tarafından verilen yetkiye dayanarak, kendisi ile ilgili yasal etkiler yaratan veya benzer şekilde kendisini yasal ölçüde etkileyen profil oluşturma dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına karar (1) veri sahibi ile bir veri denetim birimi arasında bir sözleşme yapmak veya bu sözleşmenin ifası için gerekli değildir veya denetim biriminin tabi olduğu ve aynı zamanda ilgili olduğu Birlik veya Üye Devlet kanunları tarafından yetkilendirilmemesi (2) veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri alması veya (3) veri sahibinin açık rızasına dayanmaması süresince sahip olacaktır.

Karar (1) veri sahibi ile bir veri denetim birimi arasında bir sözleşmenin yapılması veya uygulanması için gerekliyse veya karar (2) veri konusunun açık rızasına dayanıyorsa, ATTEC International GmbH veri sahibinin hak, özgürlük ve en azından denetim birimi tarafında insani müdahale edinme, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı gibi meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri alacaktır.

Veri sahibi otomatik bireysel karar verme ile ilgili haklarını kullanmak isterse, ATTEC International GmbH’nin herhangi bir çalışanıyla herhangi bir zamanda iletişime geçebilir.

 i) Veri Koruma Rızasını Geri Çekme Hakkı

Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucu tarafından verilen yetkiye dayanarak, kişisel verilerinin herhangi bir zamanda işlenmesine ilişkin onayını geri çekme hakkına sahip olacaktır.

Veri sahibi onayı geri çekme hakkını kullanmak isterse, ATTEC International GmbH’nin herhangi bir çalışanıyla herhangi bir zamanda iletişime geçebilir.

9. Uygulamalar İçin Veri Koruma Ve Başvuru Prosedürleri

Veri denetim birimi, başvuru prosedürünün işlenmesi amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplayacak ve işleyecektir. İşlem elektronik olarak da gerçekleştirilebilir; bu, özellikle, bir başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini e-posta yoluyla veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla denetim birimine sunması durumunda geçerlidir. Veri denetim birimi bir başvuru sahibiyle bir iş sözleşmesi imzalarsa, sunulan veriler istihdam ilişkisinin yasal gerekliliklere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklanacaktır. Denetim birimi tarafından başvuru sahibi ile herhangi bir iş sözleşmesi imzalanmamışsa başvuru belgeleri, denetim biriminin diğer meşru menfaatlerinin silinmesine karşı olmaması kaydıyla, red kararının tebliğinden iki ay sonra otomatik olarak silinir. Bu ilişkideki diğer meşru ilgi, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası kapsamındaki bir prosedürde ispat yüküdür.

10. İşlemenin Yasal Dayanağı

Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6(1) maddesine göre, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işlemlerin yasal dayanağı olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, örneğin, malların temini veya başka bir hizmetin sağlanması için işleme işlemleri gerekli olduğunda, işleme, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6(1) maddesinin b bendine dayanır. Aynısı, sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için gerekli olan, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili talepler durumunda, bu tür işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6(1) maddesinin c bendine dayanır. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Örneğin, şirketimizde bir ziyaretçi yaralanırsa ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgiler bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü şahsa iletilmek zorunda kalınırsa, işleme Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6(1) maddesinin b  bendine dayanır. Son olarak, işleme operasyonları Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6(1) maddesinin b bendine dayanabilir. Bu yasal dayanak, şirketimiz veya üçüncü bir tarafça takip edilen meşru menfaatler için gerekliyse, kişisel verilerin korunmasını gerektiren veri sahibinin çıkarları veya temel hak ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınması dışında, yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi biri kapsamına alınmayan işlemler için kullanılır. Bu tür işlemlere özellikle izin verilebilir çünkü bu işlemlerden Avrupa yasa koyucu tarafından özel olarak bahsedilmiştir; veri sahibinin denetim biriminin bir müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin varsayılabileceğini hesaba katar. (Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 47, (2)).

11. Denetim Birimi veya Üçüncü Bir Tarafça Gözetilen Meşru Menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesinin Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6 (1)maddesi (f) bendine dayandığı durumlarda meşru menfaatimiz, işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı lehine yürütmektir.

12. Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre

Kişisel verilerin saklanma süresini belirlemek için kullanılan kriterler, ilgili yasal saklama süresidir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, ilgili veriler, sözleşmenin yerine getirilmesi veya bir sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmadığı sürece, rutin olarak silinir.

13. Kişisel Verilerin Yasal veya Akdi Gereklilik Olarak Sağlanması; Bir Sözleşme Yapmak İçin Gerekli Şart; Veri Sahibinin Kişisel Verileri Sağlama Yükümlülüğü; Bu Tür Verilerin Sağlanamamasının Olası Sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasalarca (vergi düzenlemeleri gibi) gerekli olduğunu veya sözleşme hükümlerinden de (sözleşme ortağıyla ilgili bilgiler gibi) kaynaklanabileceğine açıklık getiriyoruz. Bazen, veri sahibinin bize daha sonra tarafımızca işlenmesi gereken kişisel verilerini temin ettiğine dair bir sözleşme akdetmek gerekebilir. Örneğin, veri sahibi, firmamızın kendisiyle sözleşme imzalaması durumunda, bize kişisel verilerini temin etme yükümlülüğündedir. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibiyle olan sözleşmenin akdedilememesi sonucunu doğuracaktır. Veri sahibi tarafından kişisel veriler temin edilmeden önce, veri sahibi herhangi bir çalışanla iletişime geçmelidir. Çalışan, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme tarafından gerekli olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğü olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarını açıklar.

14. Takımlar ve Araçlar

Bu sayfa, yazı tiplerinin tek tip gösterimi için Google tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı açtığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcınızın önbelleğine yükler.

Web sitemizin sosyal eklenti içeren bir sayfasını aradığınızda, tarayıcınız Google sunucuları ile doğrudan bağlantı kurar. Böylece Google, web sayfamıza IP adresiniz üzerinden erişildiğini fark eder. Google Web yazı tiplerinin kullanımı, web sitemizin tek tip ve çekici bir sunumu için yapılır. Bu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6(1) maddesi (f) bendi uyarınca haklı bir menfaat teşkil eder.

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standard bir yazı tipi kullanılır.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiye https://developers.google.com/fonts/faq ve Google’ın gizlilik sözleşmesinden https://www.google.com/policies/privacy/ ulaşabilirsiniz.

Google Haritalar

Bu web sitesi API aracılığıyla Google Haritalar servisini kullanmaktadır. Google Haritalar, Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. tarafından yönetilmektedir.

Google Haritaları kullanmak için, IP adresinizi kaydetmeniz zorunludur. Bu bilgi genellikle ABD’de bir Google sunucusuna aktarılır ve orada depolanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri transferinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Google Haritalar’ın kullanım amacı, web sitemizi çekici hale getirmek ve web sitesinde tarafımızca belirtilen yerlerin konumunu kolaylaştırmaktır. Bu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6(1) maddesi (f) bendi uyarınca haklı bir menfaat teşkil eder.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiye Google’ın veri koruma beyanından ulaşabilirsiniz. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Otomatik Karar Vermenin Varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.

16. Geçerli Sürüm

Şüphe durumunda, bu gizlilik politikasının Almanca versiyonu geçerli olacaktır.

Bu gizlilik politikası, Köln, WILDE BEUGER SOLMECKE’den kullanılan bilgi teknolojileri ve gizlilik avukatları satan RC GmbH birliğiyle geliştirilen Alman Veri Koruma Derneği Gizlilik Politikası Oluşturucu tarafından oluşturulmuştur.